Regulamin

Regulamin akcji „Europejski Uniwersytet Latający” realizowanej przez

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Europejski Uniwersytet Latający (zwanym dalej w treści regulaminu „Programem”).
 2. Podmiotem prowadzącym i realizującym Program jest Komisja Europejska z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16a, zwana dalej Organizatorem. Współorganizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwana dalej Współorganizatorem lub CEO.
 3. Uczestnikiem Programu jest szkoła reprezentowana przez dyrektora, nauczyciela lub opiekuna.  
 4. Zgłoszenia do Programu dokonuje dyrektor lub upoważniony nauczyciel z danej szkoły.
 5. Dyrektor/upoważniony nauczyciel zobowiązani są zarejestrować szkołę w Programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Programu i wysłanie go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną.
 6. Dyrektor/upoważniony nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w Programie akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 7. Dyrektor, nauczyciel lub opiekun reprezentujący szkołę oraz wskazani w formularzu inni nauczyciele wspierający realizację zadań Programu, są jedynymi osobami, z którymi koordynator Programu, nadzorujący wykonanie zadań przewidzianych harmonogramem Programu, dokonuje wiążących ustaleń w związku z uczestnictwem w Programie oraz we wszelkich wydarzeniach i działaniach przewidzianych w jego harmonogramie.
 8. W ciągu 15 dni roboczych dyrektor, nauczyciel zgłaszający placówkę do uczestnictwa w Programie, otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (co jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Programie) bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź niezakwalifikowaniu placówki do Programu.
 10.  W przypadku realizowania Programu przez Zespół z placówki Uczestnika niezgodnie z par. 2 regulaminu, koordynator Programu zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z nauczycielem/opiekunem, który dany Projekt realizował w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki.
 11.  W przypadku braku możliwości wywiązania się przez nauczyciela lub opiekuna ze zobowiązań, o których mowa w regulaminie we wskazanych terminach ze względów losowych, jest on zobowiązany przed ich upływem poinformować o tym koordynatora Programu i wnosić o przedłużenie terminu. W przeciwnym razie brak działania ze strony nauczyciela/opiekuna traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w Programie.
 12.  Nauczyciele/opiekunowie w ramach uczestnictwa w Programie zobowiązują się do przeprowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych przez Organizatora Programu oraz sprawozdania działań podejmowanych w ramach Programu w szkole.
 13.  Po zakończeniu Programu  nauczyciele/opiekunowie otrzymują zaświadczenia imienne, szkoła – certyfikat Europejskiego Uniwersytetu Latającego.
 14.  Udział w Programie jest bezpłatny.
 15.  Program jest finansowany ze środków Przedstawiciestwa Komisji Europejskiej.
 16.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 

§2

ZASADY UCZESTNICTWA

 1.  Do Programu zgłasza się cała Szkoła poprzez formularz internetowy zamieszczony na stronie www.spolecznosc.ceo.org.pl
 2.  W trakcie realizacji Programu prowadzona będzie strona internetowa z biblioteką materiałów pomocniczych, tekstów, filmów, wskazówek dla nauczycieli. CEO zapewni opiekę merytoryczną i metodyczną dyrektorowi/upoważnionemu nauczycielowi podczas przygotowania Szkoły do spotkania w ramach Europejskiego Uniwersytetu Latającego.  Udostępni także przestrzeń do publikacji rezultatów uczniowskich działań na stronie internetowej.
 3.  Zadania Szkoły:
 • systematyczny kontakt z organizatorem Programu;
 • ustalenie z Organizatorem Programu miejsca i terminu spotkania;
 • zapewnienie co najmniej 50 uczestników spotkania;
 • organizacja miejsca spotkania;
 • przygotowanie uczniów do udziału w spotkaniu (lekcje) ;
 • opracowanie sprawozdania z realizacji spotkania (opis, zdjęcia, relacje uczniów) i przekazanie go Organizatorowi;
 • promocja spotkania w lokalnych mediach
 • informowanie o organizatorach spotkania.
 1.  Zadania Organizatora
 • rekrutacja Szkół;
 • koordynacja spotkań EUL: kontakt ze szkołą, ekspertami i animatorami; ustalenie terminów i innych szczegółów dotyczących spotkania;
 • prowadzenie strony internetowej Programu;
 • przesyłanie zaświadczeń dla nauczycieli i certyfikatów dla Szkoły.

§3

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1.  Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu.
 2.  O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do pomocniczych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu opracowanych przez CEO w ramach realizacji Programu przysługują CEO.
 3.  Wszelkie utwory powstałe w trakcie prowadzenia Programu i rozpowszechnione przez CEO, o ile nie zostało to stwierdzone inaczej, można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu.
 4.  Wykorzystanie utworów i materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.
 5.  Z chwilą nadesłania przez Uczestników programu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, Uczestnik udziela CEO nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania z utworu na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu osobom trzecim, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 1. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu,
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 3. rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, nadawania drogą przewodową i bezprzewodową, wystawiania, odtwarzania, reemitowania, publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 4. oraz w zakresie praw pokrewnych, z zastrzeżeniem między innymi obowiązku ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.
 1.  Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, w tym sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy osobą trzecią a autorem zamówionego dzieła.
 2.  Z chwilą nadesłania do CEO przez Uczestników Programu utworów: zdjęć, grafiki, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych lub innych materiałów edukacyjnych, dochodzi do przeniesienia na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę, w jakiej został dostarczony.
 3.  Uczestnik przystępujący do Programu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W sytuacji zgłoszenia roszczeń odnośnie naruszenia prawa do wizerunku i praw autorskich osób trzecich przez Uczestnika przystępującego do Programu, jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia CEO o zgłoszeniu roszczeń oraz do ponoszenia odpowiedzialności regresowej wobec CEO za wszelkie szkody wynikające z tych naruszeń.
 4.  W wypadku nadesłania przez Uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa autorskiego (np. plagiat), jego udział w programie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia przez koordynatora tego naruszenia.

§4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2.  Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
 3.  Uczestnik Programu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasna 14/16a, oraz przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32001R0045, dla celów realizacji programu Europejski Uniwersytet Latający organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 4.  Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji Programu w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
 5.  Uczestnik Programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje.
 6.  Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 7.  Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Koordynatora Programu  michał tragarz@ceo.org.pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10,00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Europejskiego Uniwersytetu Latającego”.
 2.  Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.