4 SWOBODY WSPÓLNEGO RYNKU UE - scenariusze lekcji

CZTERY SWOBODY WSPÓLNEGO RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ

Swobodny przepływ towarów
Swobodny przepływ towarów oznacza, że na danym obszarze istnieje swo-boda obrotu (eksportu i importu) towarami. Nie istnieją kontrole graniczne, ograniczenia ilościowe i jakościowe w przepływie towarów, a towar, który został legalnie wprowadzony na teren któregoś z państw członkowskich może być sprzedawany na terytorium każdego innego państwa.
 

Swobodny przepływ usług
Swoboda przepływu usług oznacza możliwość zakładania przedsiębiorstw na terenie innego państwa członkowskiego i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach tzw. samozatrudnienia. Regulacje te dotyczą w zasadzie wszelkich rodzajów działalności gospodarczej: handlowej, usługowej, rzemieślniczej, przemysłowej, a także w zakresie wykonywania tzw. wolnych zawodów (np. adwokat, architekt czy weterynarz). Wyróżnia się następujące rodzaje swobód dotyczących przepływu usług:

  • aktywna swoboda świadczenia usług - usługodawca udaje sięprzejściowo do kraju usługobiorcy, a więc sam przekracza granicę w celu wykonania usługi w innym kraju członkowskim;
  • pasywna swoboda usług - odbiorca usługi udaje się do kraju usługodawcy, by tam przyjąć jego świadczenia;
  • swoboda przepływu produktu - usługodawca i usługobiorca przebywają w swoich krajach, a tylko produkt przekracza granice.

Spółki oraz przedsiębiorstwa zarejestrowane w jednym z państw członkowskich UE mogą działać we wszystkich pozostałych państwach UE.

Swobodny przepływ kapitału
Swoboda ta oznacza możliwość transferu zysków z jednego kraju człon-kowskiego UE do drugiego oraz prawo inwestowania i nabywania wszelkich walorów rzeczowych i finansowych za granicą bez żadnych przeszkód. Oznacza też swobodę przepływu kapitału z tytułu likwidacji lub zmiany inwestycji i wszystkich zysków z tego wynikających, jak również przepływ kapitału o charakterze osobistym (np. spadek).

Swobodny przepływ osób
Zgodnie z tą zasadą, wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do przemieszczania się, osiedlania się, podejmowania działalności gospodarczej i pracy w dowolnym kraju Wspólnoty bez konieczności posiadania wiz i zezwoleń. Obywatele jednego państwa UE podejmujący pracę lub inną działalność ekonomiczną w innym państwie UE muszą być traktowani przez to państwo w taki sam sposób, w jaki traktuje ono swoich obywateli, bez jakiejkolwiek dyskryminacji.