PRAWA PODSTAWOWE UE - scenariusze lekcji

 

CZYM JEST KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE?

W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej zapisano wszystkie prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne, które przysługują obywatelom Unii Europejskiej. 

Karta została uchwalona i podpisana 7. grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w imieniu trzech organów Unii Europejskiej: Parlamentu, Rady UE oraz Komisji Europejskiej
podpisana powtórnie, z pewnymi poprawkami, podczas szczytu w Lizbonie 12  grudnia 2007 r. Dokument wszedł w życie (podobnie, jak Traktat Lizboński) 1 grudnia 2009 r.
stanowi zbiór fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich. 

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej składa się z preambuły, 7 rozdziałów oraz 54 artykułów.

Poszanowanie praw obywateli jest jednym z podstawowych obowiązków UE. UE musi przestrzegać tych praw, prowadząc politykę i realizując programy; podobnie muszą postępować instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie.

Karta uzupełnia systemy krajowe, lecz ich nie zastępuje. W przypadku naruszenia praw podstawowych jednostek w sprawach tych orzekają sądy krajowe. Indywidualni obywatele mogą również kierować skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzeka w sprawach o łamanie praw obywatelskich i politycznych ustanowionych w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W szczególnych przypadkach, gdy państwo członkowskie nie przestrzega prawodawstwa UE i narusza prawa jednostki, Komisja Europejska może również wnieść sprawę przeciwko danemu państwu członkowskiemu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.